Year 2009-2010


ICSE 2010

APPEARED 42

100% RESULT

ALL FIRST DIVISIONS

First ten:-

1. SHEEPIKA PANWAR 91.8%

2. KANIKA DHYANI 91.6%

3. DEEPALI BAUNTHIYAL 91.4%

4. NIKKI SINGH 91.2%

5. ABHISHEK SINHA 91.2%

6. MANISHA KHATI 91%

7. ARUN RAWAT 90.8%

8. CHANDANI TYAGI 88%

9. JYOTI SINGH 85%

10. ANURAG SINGH 84%


ISC 2010

APPEARED 40

100% RESULT

ALL FIRST DIVISIONS

FIRST TEN:-

1. ANKUR CHAUDHARY 93%

2. AKASH BAUNTHIYAL 92%

3. HARSH GOVIND PAUNIKAR 92%

4. GAURAV TYAGI 89%

5. DRIBJAOT SINGH 88%

6. KUMAR YASH 85.55

7. IKRAM ABBAS RIZVI 85.5%

8. RAJ KUMAR SHARMA 85%

9. AVINASH PATHAL 84.5%

10. VIJAY MEHRA 84%